З. М. Сергазинова, А. Б. Калиева, М. О. Қабдолла

 1. Каропа Г. Н. Биогеография с основами экологии: курс лекций для студентов вузов специальности «География». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины», 2010. – 274 с.
 2. Сафонов А. И. Биогеография: учебник. – Донецк: ДонНУ, 2017. – 446 с.
 3. Гаврильчик З. С. Основы биогеографии»: курс лекций. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им П. М. Машерова», 2008 – 91 с.
 4. Радченко, Т. А., Михайлов Ю. Е., Валдайских В. В. Биогеография: курс лекций: учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. – 164 с.
 5. Шепелев М. А. Биогеография. – Костанай: КГУ имени А. Байтурсынова, 2008. – 102 с.
 6. Абдурахманов Г. М., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г., Огуреева Г. Н. Биогеография. Серия: Высшее образование. – М.: Академия, 2003. – 480 с.
 7. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г. Биогеография с основами экологии : учебни. – М.: Академкнига, 2003. – 408 с.
 8. Наумов Г. В. Краткая история биогеографии. – М.: Наука, 1969. – 201 с.
 9. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издво ВЛАДОСПРЕСС, 2001. – 304 с.
 10. Петров К. М. Биогеография: концептуальные основы: учебное пособие. – СПб.: СПбГУ, 2018. – 112 с.
 11. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира: учеб. для студ. географ, спец, ун-тов. – М.: Высш. шк., 1985. – 272 с.
 12. Григорьевская А. Я. Биогеография: учебное пособие для практических занятий. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. – 200 с.
 13. Каропа Г. Н., Михалкина Е. Н. Словарь терминов и понятий по курсу «Биогеография с основами экологии». – Гомель: УО «ГГУ имени Ф. Скорины», 2008. – 151 с.

Кіріспе

Биогеографияның негізі организмдер мен қауымдастықтардың кеңістікте орналасуын және планета мен оның жекелеген аймақтарының өсімдік жамылғысы мен жануарлар популяциясының кеңістіктік құрылымы мен динамикасының маңызды заңдылықтарын зерттеу болып табылады. Экология ғылымы қоршаған орта мен тірі организмдер арасындағы қатынасты көрсететін табиғи заңдылықтарды зерттейді. Бұл екі ғылым қоршаған орта мен организмдердің таралуы мен заңдылықтарын қарастыратындықтан, экология мен биогеография ғылымдары бір-бірімен тығыз байланысты деген қорытынды жасауға болады.

Оқу құралына экологиялық биогеография бойынша дәрістер курсы енгізілген. Олардың негізінде студенттер тірі ағзалардың планетада таралуының негізгі заңдылықтарын зерттейді. Оқу құралында органикалық дүние жүйесі, биогеоценоздардың және тұтастай алғанда биосфераның тұрақты қызмет етуіндегі өсімдіктер мен жануарлардың рөлі, эволюция процесіндегі түрлердің бейімделу негіздері және кеңістікте таралу себептері, тіршілік ету ортасына бейімделу, флоралық және фауналық аудандастыру, биоәртүрлілікті сақтау және тұрақты даму стратегиялары туралы түсінік берілген.

Экология, биология және география мамандықтарының студенттеріне арналған.