З. М. Сергазинова, А. Б. Калиева, М. О. Қабдолла

 1. Каропа Г. Н. Биогеография с основами экологии : курс лекций для студентов вузов специальности «География». – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины», 2010. – 274 с.
 2. Сафонов А. И. Биогеография : учебник. – Донецк : ДонНУ, 2017. – 446 с.
 3. Гаврильчик З. С. Основы биогеографии» : курс лекций. – Витебск : Изд-во УО «ВГУ им П. М. Машерова», 2008 – 91 с.
 4. Радченко, Т. А., Михайлов Ю. Е., Валдайских В. В. Биогеография : курс лекций : учебное пособие. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. – 164 с.
 5. Шепелев М. А. Биогеография. – Костанай : КГУ имени А. Байтурсынова, 2008. – 102 с.
 6. Абдурахманов Г. М., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г., Огуреева Г. Н. Биогеография. Серия: Высшее образование. – М. : Академия, 2003. – 480 с.
 7. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г. Биогеография с основами экологии : учебни. – М. : Академкнига, 2003. – 408 с.
 8. Наумов Г. В. Краткая история биогеографии. – М. : Наука, 1969. – 201 с.
 9. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография : учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издво ВЛАДОСПРЕСС, 2001. – 304 с.
 10. Петров К. М. Биогеография: концептуальные основы : учебное пособие. – СПб. : СПбГУ, 2018. – 112 с.
 11. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира : учеб. для студ. географ, спец, ун-тов. – М. : Высш. шк., 1985. – 272 с.
 12. Григорьевская А. Я. Биогеография : учебное пособие для практических занятий. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. – 200 с.
 13. Каропа Г. Н., Михалкина Е. Н. Словарь терминов и понятий по курсу «Биогеография с основами экологии». – Гомель : УО «ГГУ имени Ф. Скорины», 2008. – 151 с.

1 Биогеография пәні

1.1 «Экология негіздерімен биогеография» және оның басқа ғылымдармен байланысы

«Экология негіздерімен биогеография» – өсімдіктер мен жануарлар популяциясының таралу заңдылықтарын, олардың аумақтарын, сондай-ақ оларды анықтайтын тарихи және заманауи себептерді зерттейтін ғылым. Бұл ғылыми пәнде органикалық, флоралық және фауналық аудандастыру жүйелері жасалып, биологиялық ресурстарды қорғау мен тиімді пайдаланудың, мәдени биогеоценоздарды қалыптастырудың, организмдердің бейімделуінің, зиянкестермен, қоздырғыштармен және әртүрлі аурулардың тасымалдаушыларымен күресудің нақты жолдары ұсынылды [1].

Биогеография мен экология «синонимдер» және бір-бірінің құрамдас бөліктері болып саналмайды. Сонымен қатар, бұл екі ғылым бір-бірінен тәуелсіз, әрқайсысының өз әдістемесі мен өз объектілері, зерттеу әдістері және өзіндік даму тарихы бар. Олар бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болады, көбінесе табиғи ортамен үнемі әрекеттесуде адамзатқа қарсы тұратын өз әдістерінің призмасы арқылы бірдей мәселелерді шешеді. Бұл ғылымдар, физикалық география және биология сияқты, XVIII ғасырдағы біртұтас жаратылыстану ғылымында ортақ тамырларға ие. Егер биогеографияның немесе экологияның биологияға жататындығы туралы айтатын болсақ, биология сияқты дербес ғылымның қазіргі мағынасында тек XIX ғасырда ғана игерілгенін айта кеткен жөн. «Биология» ұғымы 1802 жылдың өзінде-ақ енгізілген. Экология әуел бастан-ақ 1910 жылы ботаника саласындағы ғылыми қауымдастық болып танылды. Сол уақытта экологияны бар болғаны екі бөлімге бөлді: аутэкология – дарақтар экологиясы мен синэкология – қауымдастықтар экологиясы [2].

Экологиялық биогеографияның зерттеу объектісі – биосфера және оның құрамдас бөліктері, сонымен қатар организмдер тіршілік ететін кеңістік. Органикалық дүние мен Жер биогеография шеңберінде екі тұрғыдан зерттеледі:

- «ол қалай ұйымдастырылған;

- қалай таралған?»

Бірінші сұраққа биология жауап береді, мұнда организмдердің жіктелуі мен құрылымына назар аударылады. Сонымен бірге биогеография өсімдіктер географиясы, жануарлар географиясы, саңырауқұлақтар географиясы, сондай-ақ олардың таксономиялық өкілдерінің (түрлер, туыстар) географиясы болып бөлінеді. Өсімдіктер географиясы өсімдіктердің ғаламшарда таралуын зерттесе, жануарлар географиясы жануарлардың таралуын зерттейді. Саңырауқұлақтар географиясы биогеографияның дербес саласы ретінде әлі қалыптаса қойған жоқ. Биогеографияның осы салаларының әрқайсысында организмдердің таралу заңдылығы бар.

Екінші сұраққа физикалық география, яғни географиялық қабық және оның құрылымы туралы ғылым жауап береді. Материк пен мұхиттар, олардың күрделі табиғи жүйелері организмдердің тіршілік ету ортасы қызметін атқарады. Биогеография құрлықтағы органикалық дүниені зерттеуге географиялық көзқараспен байланысты материктердің биогеографиясы, мұхиттардың биогеографиясы және олардың үлкен аумақтық өлшемдерінің әр түрлі аймақтарының биогеографиясы болып бөлінеді. Бұл курста қарастырылатын жалпы биогеография жер бетіндегі тіршіліктің жалпы заңдылықтарын зерттейді. Биогеография мәселелерін зерттеудің үш тәсілі бар:

- Жер шарының әр түрлі аумақтарындағы органикалық дүниенің құрамы мен құрылымын зерттейтін инвентарлық тәсіл;

- нақты аймақтардың органикалық әлемін салыстыруға және биогеографиялық аудандастыруды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін салыстырмалы-аймақтық тәсіл;

- организмдердің және олардың қауымдастықтарының кеңістіктік таралу себептерін, сондай-ақ белгілі бір аймақтар мен жер шарының органикалық әлемінің құрамы мен құрылымын анықтайтын казуалдық тәсіл.

Биогеография – география мен биологияның арасында шекаралық орын алатын, нәтижесінде басқа ғылымдармен тығыз байланысты ғылым. Ол географиялық ғылым ретінде жер бетіндегі органикалық дүниенің жалпылама көрінісін алу үшін бір жағынан өсімдік, фауна, екінші жағынан географиялық жағдайлар арасындағы байланысты орнатуға ұмтылады. Биогеография сонымен қатар организмдердің түрлерінің, туыстарының және басқа таксономиялық категорияларының географиялық ареалдарын анықтайды, олардың ареал шегінде таралу заңдылықтарын зерттейді, аумақтарды картаға түсіру және құрылымын зерттеу әдістерін әзірлейді.

Табиғи-территориялық кешендер туралы ғылым болып табылатын ландшафттану биогеографияда маңызды орын алады. Жер бетіндегі тіршілік пен организмдердің ұйымдастырылу және таралу себептерін анықтауда экологиялық биогеография тарихи геологтар мен палеонтологтардан да мәліметтер алады. Сонымен қатар, биогеография биологиялық ғылым болып саналады, өйткені негізгі зерттеу объектісі тірі организмдер болып табылады.

Ол ботаника мен зоологиядан әртүрлі территориялардың флорасы мен фаунасын зерттеуге, құрлық пен мұхиттарды аудандастыруға байланысты флоралық және фауналық зерттеулердің бағытын алады.

Ол адамзат үшін маңызды әлемдік биологиялық ресурстарын анықтайды. Қауымдастықтарды және олардың таралуын зерттейтін биоценологиямен бірге биогеография зерттелетін объектілерге кешенді көзқарас болып табылады. Биологиялық және географиялық білім аймақтарының тоғысында дамып келе жатқан биоценология да жануарлар дүниесін зерттеуде кешенді тәсілді қолданады.

Сонымен биогеография биогеоценоздардың географиялық таралуы туралы ғылымға айналады. Организмдердің географиялық таралуына тіршілік ортасы тікелей әсер етеді, сондықтан биогеография экологиямен тығыз байланысты [3].

1.2 Қазіргі биогеографияның тәсілдері мен әдістері

Экологиялық биогеография – Жер планетасында тірі организмдер мен олардың қауымдастықтарының географиялық таралуы мен орналасу заңдылықтары туралы ғылым. География, биология және экологияның тоғысқан жерінен бастау алатын биогеография қазіргі физикалық-географиялық жағдайлар мен геологиялық тарихты ескере отырып, жеке таксондар мен синтаксондардың планетада таралу заңдылықтары мен себептерін зерттейді. «Ол өмірдің маңызды жағына назар аударады, өйткені оның көрінісі үшін кеңістік қажет ... Биогеография тірі объектілерді жақсы білуден басталады». Биогеография биосфера ғылымдарының цикліне кіреді.

Негізгі міндет – жеке таксондар мен синтаксондардың кеңістікте географиялық таралу себептері мен заңдылықтарын анықтау. Биогеографияның айрықша ерекшелігі деректерді интерпретациялауға және органикалық әлем туралы күрделі біріктірілген ақпаратты алуға салыстырмалы географиялық көзқараста жатыр. Биогеографияның негізгі объектілері – ареалдар (таралу аймақтары), биоталар және биомдар.

Биогеографияда сандық жазбаларға негізделген салыстырмалы географиялық, сипаттамалық және картографиялық әдістер, сонымен қатар биология, экология, геохимия, археология, палеонтология, палеогеография сияқты жақын ғылымдардың көмекші әдістері, сонымен қатар культивациялау, интродукция және селекциямен байланысты бірқатар әдістер кеңінен қолданылады.

Қазіргі биогеография мыналарды зерттейді:

- жеке таксондар мен қауымдастықтардың жер бетінде таралуы;

- эндемизм территориясының рөлі және географиялық факторлар;

- жер шары бойынша тірі ағзалардың массасының таралуы;

- биоталар мен биомдарға антропогендік әсер етумен және аудандастырумен байланысты мәселелерін жетілдіру.

Ағзалардың таралу ерекшеліктерін және олардың белгілі бір территорияда таралуының сандық заңдылықтарын білу географиялық ортаның ерекшеліктерімен байланысты өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің ресурстарын ұтымды пайдалану мен қорғаудың теориялық негізі болып табылады. Ғылымның жаңа бағыттары дамып келеді:

- сандық биогеография;

- викариантты биогеография;

- дисперсиялық биогеография және т. б. [4].

1.3 Биогеографияның практикалық маңызы

Территориялардың қазіргі физикалық-географиялық және палеографиялық ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі түрлер мен топтардың экологиялық ерекшеліктері мен туыстық байланыстарын білу негізінде биогеография организмдер мен қауымдастықтардың географиялық таралу заңдылықтарын анықтауға, оның себептерін, планетамыздың тірі жамылғысының құрылымдық-функционалдық және тарихи ерекшеліктерін ашуға арналған. Биосфера ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау мәселелерін шешу үшін биогеографиялық факторлар мен заңдылықтарды білу қажет.

Қазіргі уақытта биогеографияның мақсаттары экология және басқа да биология және жер туралы ғылымдармен сәйкес келеді.

Биогеографияның ерекшелігі екі сипаттамадан көрінеді: біріншісі – белгілі бір аймақтың органикалық дүниесінің құрамы туралы мәлімет алу, екіншісі – салыстырмалы географиялық тәсілде алынған мәліметтерді талдау және түсіндіру.

Экологиялық биогеография басқа биологиялық және географиялық ғылымдармен ұғымдар мен принциптерді бөліседі. Сонымен қатар, биогеограф өсімдіктер мен жануарлардың таксономиясы мен экологиясының, ландшафттанудың, картографияның, геохимияның, топырақтанудың бірқатар маңызды бөлімдерін білуі керек [5].

Экологиялық биогеографияның ғылым ретіндегі ең маңызды және негізгі міндеті – бір жағынан қоршаған орта мен оның факторлары, екінші жағынан қауымдастықтар және олардың құрамдас бөліктері арасындағы себепті байланыстардың географиялық ерекшеліктерін белгілеу. Қазіргі биогеография бірнеше бағытта дамып келеді, олардың көпшілігі классикалық ғылымға сәйкес келеді, ал басқа бағыттары -түбегейлі жаңа.

Соңғы жылдары жаһандық проблеманың маңызды бөлігі ретінде биоәртүрлілік географиясын зерттеу белсенді түрде дамып келеді.

Қолданбалы мәселелердің кең ауқымын шешу үшін биогеографиялық білімді пайдалану, оның ішінде табиғатты ұтымды пайдалану және өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау әлі де өзекті болып табылады [6].

1.4 Биогеографияның негізгі түсініктері

Құрлық пен судың әртүрлі аймақтарын мекендейтін организмдер құрамы жағынан ерекшеленеді және осы айырмашылықтарды анықтау үшін сіз қабылдаған тұжырымдамалар, тәсілдер мен әдістерге байланысты әртүрлі тәсілдермен шешілуі мүмкін.

Флоралық және фауналық зерттеулер әртүрлі аймақтарды биогеографиялық зерттеудің бастапқы кезеңі болып табылады. Мұнда әртүрлі ұғымдар мен терминдер қолданылады. Олардың қатарына біз мына терминдерді жатқызамыз: флора және фауна. Белгілі бір аймақтағы туыстар мен тұқымдастарға жататын өсімдіктер мен жануарлардың түрлері – флора мен фауна. Биота – белгілі бір аймақтың флорасы мен фаунасының жиынтығы.

Бұл терминдер өсімдіктердің, жануарлардың, микроорганизмдердің жиынтығын ғана емес, сонымен қатар флора мен фаунаның үлкен бөлімдерін сипаттау үшін қолданылады. Тиісінше, бұл:

- балдырлар флорасы – альгофлора;

- споралы өсімдіктердің, папоротниктердің, саңырауқұлақтардың флорасы – микрофлора;

- сүтқоректілер фаунасы – териофауна;

- құстар фаунасы – орнитофауна;

- жәндіктер фаунасы – энтомофауна және т. б.

Таксондардың құрамы мен көптүрлілігін, олардың шығу тегі мен кеңістікті-уақыттық қатынастарын талдауда өсімдіктер мен жануарлардың түрлік құрамы туралы мәліметтердің көмегі зор.

Мысалы, Мадагаскар аралының флорасында түтікті (тамырлы) өсімдіктердің 6000-ға жуық түрі бар, оның ішінде 9 эндемикалық тұқымдасы, кемінде 450 эндемикалық туыстар, түрлердің эндемизмі 89 %-ға жетеді; флора пальмалар, бамбуктар, орхидеялардың алуан түрлерімен сипатталады, баобабтардың бірнеше түрі бар.

Мадагаскардың жануарлар дүниесін қарастыратын болсақ, онда ол 21 түрді қамтитын жартылай маймылдармен, жыртқыштардан бар болғаны 7 эндемикалық тұқымдас тармағы бар виверрамен, кеміргіштерден мадагаскар алақоржындарының эндемикалық тұқымдас тармағымен ұсынылған; құстар арасында 11 түрі бар үш эндемикалық тұқымдастарды қарастыруға болады.

Жергілікті флора мен фаунаның тарихи дамуы түрлену, кейбір түрлердің орын ауыстыруы, олардың миграциясы және жойылу процестерімен байланысты. Флора мен фауна арасындағы айырмашылықтар негізінен әр аймақтың өзіне тән геологиялық тарихымен түсіндіріледі. Тарихи биогеографияның негізі флора мен фаунаны уақыт пен кеңістікте талдаумен түсіндіріледі, бұл өз кезегінде бұл немесе басқа қазіргі немесе қазбалы флора мен фаунаның қандай таксономиялық топтардан, қалай және қай уақытта пайда болғанын көрсетеді.

Биота тек сыртқы ортаның өзгеруіне байланысты емес, сонымен қатар барлық тірі ағзаларға тән ішкі себептерге байланысты өзгереді - филетикалық эволюция, яғни уақыт өте келе генотип пен фенотиптің өзгеруі, соған байланысты әрбір түр, туыс, тұқымдас және кез келген басқа таксондар жер бетінде шектеулі уақыт ішінде ғана өмір сүреді және бірте-бірте жаңа түрлерге, туыстарға немесе тұқымдастарға айналады.

Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін талдау кезінде пайдаланылатын маңызды географиялық (хорологиялық) сипаттамалардың бірі – жер бетінің немесе акваториясының бір бөлігі, жеткілікті ұзақ уақыт кезеңі ішінде тұрақты түрде болатын тірі организмдердің белгілі бір түрінің немесе басқа жүйелі таксонының популяциясы

Өсімдіктердің, жануарлардың және микробтардың бірлесе тіршілік етуі нәтижесінде пайда болған қауымдастықтың таралу заңдылықтарын зерттейтін экологиялық биогеография фауна мен флораны талдаудың тағы бір әдісін ұсынады. Қауымдастықтар (ценоздар) бір-бірінен түрлердің құрамы мен саны бойынша да, құрылыс ерекшеліктері бойынша да ерекшеленеді.

Кез келген биоценозда өсімдіктер қауымдастығы (фитоценоз), жануарлар популяциясы (зооценоз), микроорганизмдер қауымдастығы ажыратылады. «Қауымдастық» термині көп қырлы. Бұл кәдімгі орманды, қылқан жапырақты орманды және жасыл шыршалы орманды қауымдастық ретінде анықтауға болатынын білдіреді. Қауымдастықтардың таралу заңдылықтарын зерттегенде олардың әр түрлі аймақтардағы құрылымы мен айырмашылығын және экологиялық-географиялық жағдайын анықтаудың маңызы зор.

Экологиялық биогеографиядағы жер дифференциациясының ең қарапайым бірлігі биогеоценоз – зат алмасу және энергия ағынымен бірыңғай жүйеге біріктірілген тірі және өлі (атмосфера, топырақ, төселетін жыныстар, су) компоненттердің белгілі бір құрамы бар жер бетінің біртекті учаскесі.

Биогеоценоздың шекарасын биогеоценоздың маңызды және оңай бөлінетін құрамдастарының бірі болып табылатын өсімдіктер көрсетеді. Аймақтық деңгейде «биом» термині жиі қолданылады, ол аймақтық өсімдіктердің физиогеоценоздарынан ерекшеленеді, олар аймақтық өсімдіктердің физиогеоценоздарының жиынтығы: тундралар, тайгалар, аралас ормандар және т. б. әр түрлі континенттердің ұқсас биомаларында әр түрлі биоттар болады.

Мысалы, Ресейдің еуропалық бөлігі мен Солтүстік Американың шығысындағы жапырақты ормандардың тіршілік ету жағдайлары ұқсас. Дегенмен, қауымдастықтардың шығу тегі мен құрылымының айтарлықтай жақындығымен олар өсімдіктер мен жануарлардың әртүрлі түрлерін қамтиды.

Қауымдастықтардың кеңістіктік құрылымы және олардың пайда болуы қоршаған орта жағдайларының ұқсастығының әсерінен қалыптасады, ал өсімдіктер мен жануарлар әлемі олардың дамуы мен таралу заңдылықтарымен сипатталады.

Солтүстік Американың жалпақ жапырақты ормандарының биотасында түрлердің айтарлықтай алуандығы бар, ол негізінен бұрынғы геологиялық дәуірлерде континентте болған жағдайлармен және аумақтың қазіргі ландшафттық құрылымымен анықталады.

Қазіргі биогеографияда планетаның тірі қабатын зерттеудің негізгі тәсілдері қалыптасты: флоралық-фауналық, экологиялық, тарихи, аймақтық. Биогеографиялық есептерді шешуде қолданылатын маңызды әдістердің бірі – картография. Биогеографиялық карталар биоталар мен қауымдастықтардың таралуын географиялық талдаудың негізгі құралы болып табылады.

Биогеографияның дамуына әр түрлі ғылыми мектептер мен бағыттардың зерттеушілері өз үлестерін қосты: француз-швейцариялық, скандинавиялық, англо-американдық және т. б., олардың ішінде орыс мектебі биогеографияда да, ботаникалық географияда да, жердің зоогеографиясында да және мұхит биогеографиясында да жетістіктері мен өзіндік тәсілдерін атап өтті..

Қазіргі уақытта биогеографияда бірнеше дербес бөлімдер қалыптасты, оның ішінде Дүниежүзілік мұхит биогеографиясы, тұщы сулар, ботаникалық география және құрлық зоогеографиясы, биогеографиялық картография, биоиндикация, гендік география, биологиялық ресурстар географиясы және т. б. [2].

1.5 Ғылымның қалыптасу тарихы

А. Г. Воронов бойынша оның периодизациясын негізге ала отырып, биогеографияның даму тарихын қарастырайық [7].

I кезең, фрагментарлық биогеографиялық ақпараттың бастапқы жинақталуы 16 ғасырдың басына дейін айтарлықтай ұзақ уақытқа созылды. Көптеген ғасырлар бұрын адамдар қоршаған әлем туралы білімге ие болды, бұл оларға аман қалуға мүмкіндік берді, тамақ пен киім берді.

Бұл ең алдымен жануарлар мен өсімдіктердің таралуы туралы мәліметтер болды. Антикалық дәуірде белгілі өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің саны өте аз болғанымен, өсімдіктер мен жануарлар туралы алғаш рет аңыздарда, мифтерде, ежелгі кітаптарда және жартас суреттерінде кездеседі (1-кесте).

1-кесте – Биогеографияның даму тарихындағы фрагментарлық білімдердің жинақталуы

Ғалым

Үлесі

Гомер

Өсімдіктердің 63 түрі айтылады

Гиппократ

Жазбаларда өсімдіктің 236 түрі сипатталған

Страбон, Аристотель және Гай Плиний Старший

Өсімдіктер мен жануарлардың жекелеген түрлеріне сипаттама

Феофраст

Өсімдіктердің 500-ге жуық түрі сипатталған, тіпті кейбір ботаникалық және географиялық жалпыламалар да кездеседі.

Негізінде ежелгі ғалымдар Жерорта теңізі аймағын ғана білген. Ескендір Зұлқарнайынның және Римдіктердің жаулап алулары жер шарының басқа аймақтарындағы өсімдіктер мен жануарлар әлемі туралы мәліметтерді жинауға айтарлықтай әсер етті.

Орта ғасырларда жануарлар мен өсімдіктердің таралуы туралы фактілердің бірте-бірте жинақталуы жалғасты, бірақ көбінесе фантастикалық ақпарат ғылыми ақпаратпен бірге берілді. Сол кездегі белгілі ғалым, Аристотельдің ізбасары Альберт Больштадский (Ұлы) өсімдіктер мен жануарлар туралы қазіргі мәліметтерді энциклопедияға жинақтап, ботаникалық изогеографиялық білімнің таралуына ықпал етті.

Осы кезеңнің соңында Марко Полоның (1254–1324) саяхаттарының арқасында Жердің флорасы мен фаунасы туралы мәліметтер айтарлықтай толықтырылды.

II кезең Еуропаның феодалдық елдерінде капитализмнің пайда болуымен және қалыптасуымен байланысты, әртүрлі елдер арасындағы байланыстардың кеңеюімен бірге жүреді. Үндістанға теңіз жолын іздеу үлкен географиялық жаңалықтарға әкелді. Бейтаныс жануарлар мен өсімдіктер алыс елдерден жеткізіле бастады, көбінесе бұрыннан белгілі болған түрлерінен мүлдем өзгеше.

Табиғатты және өз елдерін зерттеуге қызығушылық артты. Ботаникалық бақтар пайда болды:

- 1309 жылы – Салернода;

- 1333 жылы – Венецияда;

- 1525 жылы – Падуяда және т. б.

Лука Гини гербаризация әдісін ойлап тапты: кептірілген өсімдіктер қоймалары («қысқы бақтар») пайда болды, гравюра өнері дамыды, өсімдіктердің суреттері мен сипаттамалары бар көптеген жұмыстар жарияланды. Осы кезеңнен көп бұрын өмір сүрген қоралар экзотикалық жануарлармен толықтырылды; Кейінірек олардың көпшілігі хайуанаттар бақтарына айналды.

XVIII ғасырда ғылыми систематиканың негізін салушы швед ғалымы Карл Линней «Табиғат жүйесі» (1735) еңбегін жасап, сол уақытта жинақталған материалдарды түсінуге және оны жүйелеуге мүмкіндік берді. К. Линней бағыныңқы номенклатуралық категориялар жүйесін негіздеп, өсімдіктер мен жануарлардың бинарлық номенклатурасын (қос атаулар) енгізді және олардың таралуын көрсете отырып, жаңа өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің айтарлықтай санын сипаттады.

XVIII ғасырда табиғатты, соның ішінде Ресейдің флорасы мен фаунасын зерттеуге арналған экспедициялардың саны артты. I Петр (1724) негізін қалаған Ресей Ғылым академиясының географиялық бөлімін 1758 жылдан бастап Михаил Васильевич Ломоносов басқарды.

М. В. Ломоносов 1768–1774 жылдар аралығында орасан зор академиялық экспедициялар ұйымдастырудың жемісті идеясын ұсынды, соның арқасында олар В. И. Берингтің, П. С. Палластың, И. Лепехин, В. Ф. Зуев және басқа да көптеген атақты географтардың басшылығымен Ресейдің шалғай жерлерінің табиғатын зерттеді [6].

Натуралист Иоганн Георг Гмелин, Петербург Ғылым академиясының мүшесі, 1733–1743 жж. Байкал көлінің шығысы мен Лена өзені бассейнінің аумақтарын зерттеді. Ол алғаш рет Сібірдің Батыс және Шығыс бөліктерінің айырмашылығын ашып, олардың арасына Енисей өзенінің бойымен шекара сызды.

Степан Петрович Крашенинников жануарлар мен өсімдіктер туралы маңызды және көлемді мәліметтер сипатталған физикалық-географиялық монографиялардың бірі тиесілі – бұл «Описание земли Камчатки» кітабы (1756).

Биогеографияның дамуына орыс академигі Петр Симон Паллас (1741–1811) орасан зор үлес қосты. Ол Ресейдің еуропалық бөлігінің шығысындағы, сондай-ақ Сібір мен басқа да аумақтардың фаунасы мен флорасы туралы көптеген саяхаттар жасап, орасан зор деректі материал жинады. 283 жаңа өсімдік түрін сипаттады. П. С. Паллас жануарлардың тіршілік ету ортасы мен таралу ерекшеліктеріне көп көңіл бөлді. Ол Ресейдегі омыртқалы жануарлар туралы алғашқы баяндаманың авторы, сонымен қатар экологиялық зерттеулермен айналысқан.

XVIII ғасырдың соңындағы ғылымның тамаша өкілдерінің бірі, «Жаратылыс тарихы» көптомдықтарының авторы Жордж Луи Леклерк Бюффон (1707–1788) бірқатар маңызды биогеографиялық ережелерді жасады, мысалы, теңіз бен құрлықтың орналасуына қарай планетаның бетіндегі жануарлар мен өсімдіктердің таралуы туралы; сонымен бірге ол алдыңғы дәуірдегі органикалық дүниені жойып жіберген 9 алып апатпен бөлінген жеті геологиялық дәуірдің бар екендігін дәлелдей отырып, апаттар теориясының көзқарасын қорғады. Алайда, Ж. Бюффон библиялық аңыздарды геология және палеонтология деректерімен үйлестіруге тырысып, түрлердің толық жойылуын мойындамады, ол кейбір түрлердің өмір сүруіне және жаңа жаратылыстардың арқасында кейіннен толықтырылуына мүмкіндік берді.

Жорж Кювье (1769–1832) – апаттар теориясын XIX ғасырдың басында толық формада қалыптастырды. Бұл теория бойынша жаратушы әрбір геологиялық дәуірдің органикалық әлемін жасайды, содан кейін апат болып, барлық жануарлар өледі, содан кейін жаңа жаратылыс әрекеті орын алады. Ж. Кювье көрнекті систематик, салыстырмалы анатом және палеонтолог болды. Ол бірінші болып дене мүшелерінің корреляциялау принципін – мүшелер мен функциялардың бағыну заңының негізін жасады.

Э. Циммерман (1743–1815) – неміс ғалымы «Specimen zoologiae geographicae» (1777) кітабын басып шығарды, онда жануарлардың миграциясы туралы мәліметтер келтіріп, «биогеография» және «географиялық зоология» терминдерін енгізді. Биогеография, Э. Циммерманның пікірінше, жер шарының әртүрлі бөліктерін олардың жануарлар популяциясы тұрғысынан зерттесе, екіншісі жануарлардың таралу себептерін анықтаумен айналысады.

Э. Циммерман биогеографияның негізгі міндеттері жануарлардың қазіргі және бұрынғы таралуын түсіндіру, қоныстану орталықтарын анықтау деп есептеді. Жалпы бұл кезең таксономияның қарқынды дамып, флора мен фауна туралы материалдардың жинақталған кезеңі болды. Әртүрлі елдердің флорасы мен фаунасының құрамы туралы мәліметтер жүйеленіп, жер шарының жекелеген аймақтары арасындағы айырмашылықтар анықталғаннан кейін ғана бұл әртүрліліктің себебі туралы сұрақ туындап, оны түсіндіру әрекеттері пайда болуы мүмкін. Ботаникалық-географиялық және зоогеографиялық бақылауларды, кейде материалдарды өңдеуді сол ғалымдар жүргізді, сондықтан көбінесе ботаниктер мен зоогеографтар арасында қызығушылықтардың нақты шекарасы болмады.

Дүниенің жаратылуы туралы діни түсініктердің үстемдігімен флоралық және фауналық деректердің жинақталу кезеңі 16 ғасырдың басынан 18 ғасырдың аяғына дейін созылды. Ж. Бюффон, Э. Циммерман және П. С. Палластың еңбектері биогеографияның бірқатар тенденцияларын қалыптастырды.

III кезең. Бұл кезеңдегі ең ірі ғалым Александр Фридрих Вильгельм Гумбольдт (1769–1859) болды. Оның Э. Бонпланмен бірге Оңтүстік және Орталық Америка арқылы ұзақ саяхат кезінде жасаған бақылаулары негізінде жазылған «1799–1804 жылдардағы жаңа әлемнің теңіздік аймақтарына саяхат» атты отыз томдық атақты шығармасы заңды түрде іргелі еңбектерге тиесілі.

А. Гумбольдт климат пен өсімдік табиғатының байланысын ашып, ботаникалық-географиялық аймақтарды құруға тырысты, экологиялық бағытты дамытты. I Николай патшаның шақыруымен (1829 ж.) Орал, Алтай, Семей, Омбы, Орынбор, Астраханьға экспедиция ұйымдастырды. Гумбольдт – өсімдіктер географиясы, геофизика, гидрография және салыстырмалы климатологияның негізін салушы. А. Гумбольдт еңбектері ботаникалық және зоогеографиялық зерттеулердің дамуының жылдам қарқыны болды.

Ботаникалық географияда жұмыстың төрт негізгі бағыты белгіленді:

Біріншіден, жер шарының әртүрлі аймақтарының флорасы туралы көптеген мәліметтер пайда болды, оның ішінде алғашқы төрт томдық К. Ф. Ледебурдың «Ресей флорасы» (1841-1853) атты еңбегі жарық көрді.

Екіншіден, әлемнің әртүрлі аймақтарының флорасы туралы статистикалық деректерді салыстыру флоралық аудандастырудың дамуына әкелді.

Үшіншіден, қазіргі орта факторларының тұтастай алғанда өсімдік жамылғысына және өсімдіктердің жекелеген түрлеріне әсерін зерттеу, сондай-ақ өсімдіктерді қоныстандыру тәсілдерін зерттеу экологиялық ботаникалық география пәнін құрады.

Төртіншіден, Тарихи ботаникалық география мәселелері дами бастады. Қоршаған орта жағдайларын ескере отырып, қазіргі түрлердің ареалдарын мұқият зерттеу қажеттілігі – флоралық аудандастыруға арналған негізгі және сенімді материал.

Бұл кезеңдегі биогеографиялық зерттеулердің маңызды нәтижесі Л. Шмарданың «Жануарлардың географиялық таралуы» (1853) еңбегі– фаунаның таралуы және биогеографияның экологиялық бағытының дамуы туралы сол кездегі барлық белгілі мәліметтердің жиынтығы. Жануарлар әлемін зерттеудің экологиялық тәсілін экологияның негізін салушылардың бірі деп атауға болатын Мәскеу университетінің профессоры Карл Францевич Рулье де (1814–1858) әзірледі.

Жануарлардың аймақтық таралуы туралы ілімді Н. А. Северцов (1827–1855) жасады [8]. Осы кезеңнің соңына қарай ғалымдардың көпшілігі апаттар теориясынан бас тартады, көптеген еңбектерде Жердің пайда болуының біртіндеп эволюциясы туралы ойлар пайда болады. 1832 жылы ағылшын геологы Ч. Лайельдің (1797-1875) «Геология негіздері» атты кітабы жарық көрді. Ч. Лайель Жер бетінің апатты түрде емес, біртіндеп өзгеретінін, ал жер шарының бетін өзгерту үшін алып апаттар немесе басқа да араласулар мүлде қажет емес екенін көрсетті. Қазіргі уақытта жер бетінде болып жатқан процестерді зерттеу өткен геологиялық дәуірлердегі бірдей процестерді бағалау үшін жеткілікті.

Сондықтан Ч. Лайель қазбалы фауналар құрамының күрт өзгеруінің себептерін құрлықтағы және теңіздегі зайырлы ауытқулар және олардан туындаған жануарлардың миграциясы деп санады. Ол өткен геологиялық кезеңдердегі фауналардың бір-бірімен генетикалық байланыста екендігін дәлелдеді – бұл көзқарас «актуализм (өзектілік) принципі» деп аталды.

Актуализм принципі жүзеге асырылған жұмыстардың ішінен тарихи бағытты дамытқан ағылшын биогеографы Эдуард Форбстың (1815-1854) «Британ аралдарының қазіргі фаунасы мен флорасының таралуы мен геологиялық өзгерістер арасындағы байланыс туралы» (1846) кітабын атауға болады. Автор британдық және континенттік фауна мен флораның ұқсастығын аралдар мен континент арасындағы геологиялық өткен байланыстарда болуымен түсіндірді.

Осылайша, XIX ғасырдың ортасына қарай. ботаникалық география мен зоогеографияның негізгі бағыттары дамып, апаттар теориясының үстемдігімен жалпылама ботаникалық-географиялық және зоогеографиялық жұмыстар жасалды.

IV кезең, ең алдымен, көрнекті ағылшын ғалымы Чарльз Дарвинмен (1809–1882) байланысты. «Табиғи сұрыпталу арқылы түрлердің пайда болуы» (1859) атты еңбегінде ол сол кездегі биологияның барлық жетістіктеріне, соның ішінде ботаникалық география мен зоогеографияға сүйене отырып, түрлердің эволюциялық өзгеруін дәлелдеді.

Өсімдіктер мен жануарлардың географиялық таралуы түрлердің шығу тегі теориясының маңызды факторы ретінде қарастырылды. Әрбір түрдің кез келген аймақта пайда болып, қолайлы жағдайда одан тарай бастайды деген пікірі өте жемісті болды және биогеографиялық зерттеулердің дамуына орасан зор ықпал етті.

XIX ғасырда жер шарының кең аумақтары ботаникалық және географиялық тұрғыдан зерттелді. Экологиялық ботаникалық география саласында А. Гризебахтың (1872) «Жер шарының өсімдіктері», онда өсімдіктердің климатқа байланысты таралуына талдау жасалды, сонымен қатар дат ботанигі Йоханнес Эугениус Вармингтің (1896) «Өсімдіктердің экологиялық географиясы» атты еңбегі пайда болды.

Андрей Николаевич Бекетов – орыс фитогеографиялық мектебінің негізін салушылардың бірі. Оның «Өсімдіктер географиясы» (1896) оқулығында жер шарының өсімдіктер жамылғысын аймақтар бойынша сипаттап, өсімдіктердің қазіргі кездегі таралуының тарихи себептеріне талдау жасап, тіршілік ету ортасының өсімдіктерге әсері туралы мәліметтер берілген. Дарвиндік кезеңнен кейінгі зоогеографияға үлкен әсер еткен ағылшын зоологы Филип Латли Склейтердің (1829–1913) еңбегі болды. Құстардың тұқымдастары, тұқымдары мен түрлерінің таралуын зерттеу негізінде ол жерді алты аймаққа зоогеографиялық бөлуді ұсынды: Палеарктикалық, Эфиопиялық, Шығыстық, Неоарктикалық, Неотропиктік, Австралиялық.

XIX ғасырдың екінші жартысында. және ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарында ғылымда тарихи ағым басымдыққа ие болды. Фитогеографиядағы бұл бағытты дамытқан Андрей Николаевич Краснов (1862–1915) еңбектерінің маңызы зор болды. Ол қазіргі өсімдік жамылғысын флораның баяу өлуі мен қайта туылуының нәтижесі деп санады.

Ботаникалық географиядағы тарихи принципті неміс ботанигі Адольф Энглер де кеңінен дамытты. Осымен қатар ХХ ғасырдың бірінші жартысы биогеография мен экологияның байланысының нығаюымен ерекшеленді. Мәдени өсімдіктердің шығу тегі мәселесін ботаник және географ, континенттердің көпшілігін қамтыған ботаникалық және агрономиялық экспедицияларды ұйымдастырушы Николай Иванович Вавилов (1887–1943) әзірледі.

V кезең – Дарвин теориясына негізделген биогеографиялық, ботаникалық-географиялық, зоогеографиялық және экологиялық зерттеулердің қарқынды өсу кезеңі. Ол биогеографияның біртұтас ғылым ретінде дамуымен сипатталады. 60-жылдардың аяғынан бастап биогеографиялық зерттеулерге қызығушылық күрт артты. Жаңа бағыттар әзірленуде. 1960 жылдары пайда болған ерекше тенденция – арал биогеографиясы – Престонның (1962) және Макартур мен Уилсонның (1967) еңбектерінде баяндалған. Қазіргі биогеография қарқынды даму және жаңа жолдар мен концепцияларды іздеу кезеңін бастан өткеруде. Оның негізгі белгілері әртүрлі бағыттардың өзара әрекеттесуінің күрделілігі және терминологияны нақтылауға байланысты мәселелер болып табылады. Шетелде және отандық ғылымда биогеографияның мазмұны мен міндеттерін түсінуде айтарлықтай алшақтық бар. Шетелде биогеография өзінің классикалық нұсқасына жақын, жердің негізгі фауналық және флоралық аймақтарын және олардың тарихи дамуын зерттейді, отандық ғылымда мүдделердің экологияға нақты ауысуы байқалады [4].