З. М. Сергазинова, А. Б. Калиева, М. О. Қабдолла

 1. Каропа Г. Н. Биогеография с основами экологии : курс лекций для студентов вузов специальности «География». – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины», 2010. – 274 с.
 2. Сафонов А. И. Биогеография : учебник. – Донецк : ДонНУ, 2017. – 446 с.
 3. Гаврильчик З. С. Основы биогеографии» : курс лекций. – Витебск : Изд-во УО «ВГУ им П. М. Машерова», 2008 – 91 с.
 4. Радченко, Т. А., Михайлов Ю. Е., Валдайских В. В. Биогеография : курс лекций : учебное пособие. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. – 164 с.
 5. Шепелев М. А. Биогеография. – Костанай : КГУ имени А. Байтурсынова, 2008. – 102 с.
 6. Абдурахманов Г. М., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г., Огуреева Г. Н. Биогеография. Серия: Высшее образование. – М. : Академия, 2003. – 480 с.
 7. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г. Биогеография с основами экологии : учебни. – М. : Академкнига, 2003. – 408 с.
 8. Наумов Г. В. Краткая история биогеографии. – М. : Наука, 1969. – 201 с.
 9. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография : учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издво ВЛАДОСПРЕСС, 2001. – 304 с.
 10. Петров К. М. Биогеография: концептуальные основы : учебное пособие. – СПб. : СПбГУ, 2018. – 112 с.
 11. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира : учеб. для студ. географ, спец, ун-тов. – М. : Высш. шк., 1985. – 272 с.
 12. Григорьевская А. Я. Биогеография : учебное пособие для практических занятий. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. – 200 с.
 13. Каропа Г. Н., Михалкина Е. Н. Словарь терминов и понятий по курсу «Биогеография с основами экологии». – Гомель : УО «ГГУ имени Ф. Скорины», 2008. – 151 с.

7 Жерді фауналық аудандастыру

7.1 Фауналық аймақтар жүйесі

Жер шарын аудандастырудың ұзақ тарихы бар. 1858 жылы П. Склэтер фауналық аудандастырудың классификациясын ұсынды (3-сурет).

3-сурет – Фауналық аудандастыру классификациясы

1876 жылы А. Уоллес П. Склэтердің фауналық аудандастыруын қабылдап, Үндістан аймағын Шығыс деп атай бастады. Бұл классификацияны қазір көптеген адамдар қабылдады, бірақ бірнеше рет қайта қаралды. Фауналардың тарихи байланыстарын көрсететін жоғары дәрежелі бөлімшелерді құру әрекеттері болды. Сонымен, 1890 жылы А. Бленфорд облыстарды үш топқа біріктірді:

- Арктогея;

- Оңтүстік Америка;

- Австралиялық.

Р. Лидеккер бұл топтарға патшалық дәрежесін берді. Соңғы екі патшалық кейіннен сәйкесінше Неогей және Нотогей деп аталды. 1957 жылы Арктогеяны Ф. Дарлингтон Магагея деп өзгертті. Зоогеографиялық аймақтардың бұл жіктелуі жиі қолданылады [2, б. 137].

Аудандастыру жүйесін жетілдіру мен негіздеуде омыртқалы жануарлардың фаунасы туралы материалдарға сүйенген В. Гептнер, И. Пузанов, Н. Бобринский үлкен үлес қосты. Омыртқасыздар фаунасы туралы білімге сүйене отырып, О. Л. Крыжановский мен И. К. Лопатин фаунаны аудандастыру схемаларын ұсынды [12, б. 92].

Ұзақ уақыт бойы зоогеографиялық аудандастыру схемалары түрлер мен тұтас фауналық кешендердің таралу ареалын зерттеуге негізделді, ал фауналар арасындағы айырмашылықтар олардың қалыптасуының тарихи жағдайларымен түсіндірілді.

Зоогеографиялық аудандастыруда салыстырылған фауналардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көрсету, олардың санын анықтау және әртүрлі фауналар алып жатқан аумақтар арасындағы шекаралардың қай жерде қиылысатынын анықтау міндеті қойылады. Фауна эволюциясының белгілі бір орталығы зоогеографиялық аймаққа және одан да көп патшалыққа сәйкес келеді.

И. И. Пузанов (1949) облыс тармақтарын құруда шешуші критерий қазіргі климаттық ерекшеліктеріне байланысты биоценоздардың таралуының қазіргі типі емес, фаунаның тарихы, оның белгілі бір эволюциялық орталыққа жатуы шешуші критерий болуы керек деп есептеді.

Төменгі фауна эволюциясының орталықтары ретінде облыс тармақтары белгілі биотоптары бар бірнеше экологиялық аймақтарды қамтуы мүмкін. Провинциялар мен аумақтарды бөліп алғанда түрлердің статистикасы, яғни олардың климаттық аймақтар мен ландшафттарға бөлінуі негізгі критерий болуы мүмкін.

Бұл аймақтардың шекаралары көп бөлігінде губерниялар мен округтер дәрежесіндегі зоогеографиялық бөлімшелердің шекарасы қызметін атқаратын болады.

Осылайша, әртүрлі масштабтағы зоогеографиялық аудандастыру ымыраға келу негізінде жүзеге асырылады: жоғары деңгейлі аймақтар фаунаның тарихын ескере отырып анықталады, ал төменгі категориялар негізінен экологиялық болып табылады [2, б. 137].

Фауналық аудандастырудың ең жоғары категориясы патшалық болып табылады. Көптеген ғалымдар сүтқоректілер фаунасының көнелік дәрежесімен сипатталатын төрт патшалықты ажыратады:

1) Нотогея;

2) Неогея;

3) Палеогея;

4) Арктогея (5-кесте) [12, б. 92].

5-кесте – Жерді фауналық аудандастыру классификациясы

Патшалықтар

Облыстар

Облыс тармақтары

Нотогея

Австралиялық

1) Папуас

2) Аустралиялық

Антарктикалық

1) Жаңа Зеландия

2) Оңтүстік

3) Патагония

Патшалықтар

Облыстар

Облыс тармақтары

Неогея

Неотропиктік

1) Орталық Америка

2) Антиль аралдары

Палеогея

Эфиопиялық

 

1) Мададаскар

2) Кап

3) Конго

4) Судан

 

Шығыстық (Үнді-Малайя)

1) Үнді

2) Малайя

3) Полинезия

4) Гавайи

Арктогея

Голарктикалық

1) Арктикалық

2) Канадалық

3) Сонор

4) Еуропа-Сібір

5) Жерорта теңізі

6) Орталық Азия

7) Шығыс Азия

7.2 Негізгі фауналық аймақтардың сипаттамасы

Нотогея патшалығы екі облысты қамтиды:

Нотогея патшалығы Оңтүстік Америка материгінің оңтүстік ұшы (Патагония және Тьерра-дель-Фуэго), Австралия, Тасмания, Жаңа Зеландия және мұхиттардың субантарктикалық аралдарын қамтиды. Сондықтан Нотогея нағыз арал патшалығы болып табылады, ол үшін фаунаға бір ғана сипаттама беру мүмкін емес. Нотогеяға кіретін жерлерді біріктіретін жалғыз нәрсе – бұл таза теріс белгі: жануарлар әлемінің кедейлігі және біржақты дамуы [2, б. 177].

2) Антарктикалық.

1) Австралиялық;

Жануарлар дүниесі – өте көне, өйткені Австралия, Антарктида және Оңтүстік Америка континенттері бұрын болған жалғыз оңтүстік материгі болып саналған Гондванаға кіреді. Қазіргі фаунаның кедейлігі жер шарының әртүрлі аймақтарының географиялық оқшаулануымен, мұздануымен және аридизациясымен байланысты. Жануарлар әлемі бір өтпелінің болуымен (осы патшалыққа эндемик), қалталы сүтқоректілердің басым болуымен, кеміргіштерден, жарқанаттардан және есекаяқтылардан басқа плацентарлы сүтқоректілердің толық болмауымен сипатталады.

Австралиялық облыс ежелгі және ерекше жабайы табиғаты бар. Тек осы жерде жұмыртқа салатын ең қарабайыр жануарлар өмір сүреді: үйректұмсық, эхидна және проехидна. Қалталылардың алуан түрлілігі арасында 13 эндемикалық тұқымдастар бар. Бұл жыртқыш қалталыларға мыналар жатады:

1) тышқандар (Muridae);

2) қалталы қосаяқтылар (Antechinomys laniger);

3) қалталы егеуқұйрықтар (Potoroidae);

4) қалталы албастылар (Sarcophilus laniarius);

5) қалталы қасқырлар (Thylacinus cynocephalus: жалғыз түрі XX ғасырдың ортасында жойылып кеткен);

6) қалталы құмырсқа жегіштер (Myrmecobius fasciatus: 1 түрі Қалықаралық табиғат қорғау одағының Қызыл кітап тізіміне енгізілген);

7) қалталы көртышқандар (материктің орталығы құмды шөлдердегі 1 түрі);

8) бандикуттар немесе қалталы борсықтар (Peramelidae);

9) қоян бандикуты (Macrotis lagotis);

10) өрмелейтін қалталылар (Phalangeridae – кукустар);

11) қалталы ұшарлар (Petauridae);

12) кенгурулар (Macropodidae);

13) коалалар (Phascolarctidae: 1 түрі – қалталы аю);

14) вомбаттар (Vombatidae);

15) поссумдар (Tarsipes rostratus) б [12, б. 92–93].

Австралиялық кеміргіштер өте алуан түрлі. Олардың кейбіреулерінің құйрықтары үлпілдек және американдық кенгуру егеуқұйрықтары сияқты секіреді, басқалары американдық хомяк неотом ағашы егеуқұйрықтары сияқты бұтақтардың арасына үлкен ұя салады, үшіншілері аштық маусымында құйрықтарында май сақтай алады, ал үшіншілері, ондатрлар сияқты, суда тіршілік етеді. жануарлар әдеті де, сыртқы түрі де. Аустралиялық кеміргіштердің әртүрлі формалары – бейімделгіш сәулелену нәтижесінде – олардың арғы тектерінің Австралияға өте алыс уақытта енгенін көрсетеді. Бір-бірімен байланысы жоқ жануарлар бір-біріне ұқсауы мүмкін, өйткені оларда ұқсас морфологиялық белгілер және ұқсас өмір салтының нәтижесінде ұқсас мінез-құлық белгілері пайда болады.

Австралияда Elapidae тұқымдасының улы жыландары Азиядан шыққан көрінеді. Бүкіл әлемде кең таралған мүлдем зиянсыз кешкі жыландар Австралияда бірнеше түрмен ұсынылған.

Тұтастай алғанда австралиялық фауналық аймақ келесі жалпылама сипаттамалармен сипатталады:

біріншіден, қарабайыр реликті формалар (олардың кейбіреулері жоғары дамыған формалармен қатар дамыған);

екіншіден, арғы тектері Австралияға Азиядан теңіз арқылы енген жануарлардың жоғары дамыған топтарының бірнеше ұрпақтары – жүзіп немесе ағаш діңіне байқаусызда енуі;

үшіншіден, басқа елдердегі туыстас формаларынан белгілі бір дәрежеде ерекшеленетін жарғанаттар тобы; және, ең соңында, төртіншіден, басқа континенттерде басым болатын плацентарлы жануарлардың жоғары топтарының болмауы [1].

Папуас облысы ұшпайтын сүтқоректілерден, макакалардан, шұбалаң құйрықтылардан, жартылай маймылдылардан ұзынөкшелілерден, кесірткелерден тұрады, негізінен облыс тармақтарфның солтүстік бөлігінде шоғырланған, сонымен қатар Үнді-Малайзия аймағында кездеседі, оңтүстік бөлігінде қалталылар мен кеміргіштер басым. Облыс тармағының эндемиктері ехидналар тұқымдасының қалталылардың екі тұқымдасы және кеміргіштердің үш тұқымдасынан болатын проехидна тұқымдасы екенін атап өткен жөн. Ұшатын иттер – өте алуан түрлі, олардың 8-і – эндемикалық.

Құстардан қырсыз төстілерге казуариналар (Casuarina), тәжді көгершіндер (Goura), күрке құстары (Ptilonorhynchidae), кокаду тотықұстары (Cacatuidae), жұмақ құстары (Paradisaeidae) жатады [12, б. 95].

Күрке құстары (Ptilonorhynchidae) – торғайтектестер отрядының құстар тұқымдасы. Денесінің ұзындығы 23–35 см құрайды. Австралия, Жаңа Гвинея және оған жақын аралдарда мекендейтін 18 түрі бар. Аталықтары бұтақтардан үйшік жасап, оларды бақалшықтармен, гүлдермен және басқа да түрлі-түсті заттармен безендіреді.

Какаду – бастарында шоқтығы бар тотықұстар тұқымдасының құстар тармағы. Дене ұзындығы 95 см-ге жетеді. Жаңа Гвинея мен Австралия ормандарында тіршілік ететін 17 түрі бар [13, б. 52].

Австралиялық облыс тармақтарында біртесіктілер (Monotremata) отрядының екі тұқымдасы да кең таралған: үйректұмсықты (Ornithorhynchidae) және түрпітектестер (Tachyglossidae). Үйректұмсық эндемикалық болып табылады, ал ехидна Жаңа Гвинеяға еніп, аймақтан тыс жерлерге таралады. Қалталылар тән, олар 13 тұқымдас, 55 туыс және 150 түрден тұрады, олардың көпшілігі (Жаңа Гвинея түрлерін қоспағанда) облас тармағының эндемиктері болып табылады. Қалталы құмырсқажегіштер, қалталы сусарлар, бандикуттар, қалталы тиіндер, коалалар, қалталы аюлар (суырларға ұқсас), кенгурулар кең таралған. Үйректұмсықтар, құстардан эму, құйрығы лира тәрізді торғайлар, балықтардан қостыныстылар эндемикалық болып саналады.

Антарктикалық облыс ежелгілігімен, өзіндік ерекшелігімен және кедейлігімен ерекшеленетін фаунасы бар. Антарктиданың жансыз мұз күмбезі жануарлардың құрлықтың, мұздың және теңіздің шетіне қоныстануы кезінде фаунаның азаюына ықпал етті. Ежелгі уақытта Антарктида жылы, қоңыржай климаты және жасыл өсімдіктері бар Оңтүстік Америка және Австралия сияқты континент болды. Антарктика аймағы 3 облыс тармағына бөлінеді: Жаңа Зеландия, Оңтүстік және Патагония.

Жаңа Зеландия аймағына сүтқоректілердің көптеген түрлерін еуропалықтар әкелген. Бұрын сүтқоректілердің тек 3 түрі болған: маори егеуқұйрығы (маори тайпасының теңізшілері енгізген болуы мүмкін) және жарғанаттардың 2 түрі, олардың біреуі эндемик (Жаңа Зеландия жарғанаты – Mystacina tuberculata). Фаунасы ұшпайтын кивидің 3 түрі бар кивитәрізділермен, Нестор тотықұсы мен какапо немесе жапалақ-тотықұсы (ұшпайтын тотықұсы) түрлерінің 2 эндемикалық тұқымдасымен сипатталған. Сутартарлар тұқымдасынан ұшпайтын уэка сутартқыштары мен жойылып кеткен деп саналған, бірақ бірнеше тау көлдерінің маңында аман қалған такахе эндемикалық болып табылады. Торғайтектестер арасынан 3 түрі бар гуйя тұқымдасы эндемик болып табылады. Шамамен 200 жыл бұрын Жаңа Зеландияда ұшпайтын алып құстар динорнис немесе алып моа (Dinornis) жойылып кетті. Олардың 20-ға жуық түрі болды, ал ең үлкені биіктігі 4 м және салмағы 300 кг-ға жетті. Бауырымен жорғалаушылардың арасында тұмсықбастылар отрядының көне өкілі гаттерия немесе туатара эндемик болып табылады. Құйрықсыз қосмекенділердің ішінен лиопельма бақалары эндемик болып табылады – құйрықты қосмекенділердің ерекшеліктері бар қарабайыр жартырақаяқтылар тұқымдасының 3 түрі.

Оңтүстік облыс тармағында құстардың көптігімен сипатталатын пингвинтәрізділердің субэндемиялық отрядтары кең таралған. Бұл отрядта 16 түрден тұратын 1 тұқымдас бар, олардың көпшілігі эндемикалық: императорлық пингвин (Aptenodytes forsteri), корольдік пингвин (Aptenodytes patagonicus), алтын шашты Адели пингвині (Pygoscelis adeliae) және басқалары. Ақ татреңдер тұқымдасы эндемикалық болып табылады – бұл ақ шалшықшылардың 2 түрі Субарктика аралдарын мекендейді. Ескекаяқтылардан теңіз мысығы, теңіз арыстаны, теңіз пілдері және теңіз ірбісі тән.

Патагония облыс тармағының сүтқоректілер фаунасына ежелгі және қарабайыр қалталылар жатады. Эндемикалық монотиптік Microbiotheria тұқымдасы, жалғыз түрі Dromiciops gliroides Чило аралы мен Чилидің оңтүстігіндегі оңтүстік бук ормандарында тіршілік етеді. Бұл ормандарда Чили ценолесттері де бар. Патагонияның құрғақ жазықтары Caviidae тұқымдасына жататын кеміргіштердің эндемикалық түрлерін игерді – мара немесе патагониялық «қоян» (Dolichotinae). Анудың оңтүстігіндегі тауларда шиншилла тұқымдасынан Lagidium туысының 4 түрі және Ctenomyidae тұқымдасынан Чили туко-тукосы мекендейді.

Құстардың нандутәрізділер отряды – субэндемикалық, ал дарвин нандуы – облыс тармақтарының эндемигі. Thinocoridae субэндемиялық тұқымдасына жататын ерекше шалшықшылар Оңтүстік Анд тауларының суық шөлдерінде мекендейді [12, б. 95].

Неогея патшалығы. Патшалыққа оның оңтүстік ұшын (Патагония, Тиерра-дель-Фуэго және Фолкленд аралдары) қоспағанда, Орталық және Оңтүстік Америка кіреді. Солтүстік шекара Мексика үстіртінің оңтүстік ұшымен өтеді. Неогеяға сонымен қатар аралдар кіреді: Үлкен Антиль, Багам, Кіші Антиль, Галапагос, Хуан Фернандес және бірқатар шағын аралдар. Оңтүстік Американың фаунасы бұрыннан басқа фауналық орталықтардан оқшауланған. Бұл неогеннің фауналық ерекшелігіне әкелді. Бұл аймақта сүтқоректілердің қарабайыр топтары кең таралған, олардың ішінде қалталылар, эндемикалық отрядтар мен құстар, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер, тұщы су балықтары, жәндіктер және басқа да омыртқасыздар [2, б. 170].

Неогея патшалығы бір облыстан тұрады: Неотропиктік, онда біртесіктілер (Monotremata) жоқ, мүкітістілер отрядының (кіреукейлер, құмырсқажегіштер және жалқауаң тұқымдасы) екі қалталылар тұқымдасы бар.

Жәндік қоректі сүтқоректілер мүлдем жоқ. Аймақ 4 облыс тармағына бөлінеді: Орталық Америка, Антиль, Бразилия және Чили [12, б. 96–97].].

Оңтүстік Америкадағы жануарлардың таралу тарихы олардың Австралиядағы таралу тарихына біршама ұқсас. Өте алыс уақытта жануарлардың қарабайыр формалары Оңтүстік Америкаға оңай еніп кетті. Бірақ содан кейін Оңтүстік Америка материгі әлемнің қалған бөлігінен тек теңіз жануарлары жеңе алатын су тосқауылымен бөлініп, Оңтүстік Америка құрлық жануарларының дамуы көптеген ғасырлар бойы оқшауланды. Дегенмен, кейбір ежелгі Оңтүстік Америка нысандары әлемнің басқа бөліктерінде ұқсас пішіндерге ие. Осылайша, майшабақ балықтар жататын Оңтүстік Американың ірі тұщы су балығы арапаиманың Оңтүстік Азияда, Жаңа Гвинеяда және Австралияда жақын туыстары бар. Сүйекті балықтар қазбалары Солтүстік Американың, Еуразияның және Австралияның шөгінділерінде кездеседі. Оңтүстік Америкада жайындар таңғажайып бейімделгіш сәулеленуге ұшырады. Мұнда бұл балықтардың 12 тұқымдастары мен 1000-ға жуық түрі кездеседі. Оңтүстік Америкада дүние жүзіндегі ең бай ихтиофауна бар [1].

Бір қызығы, эндемикалық жарғанаттар, соның ішінде жапырақ мұрындылар (вампирлер), сондай-ақ ескі әлемнің тропиктік аймақтарында кең таралған Rousettus болмауы. Қалталы сүтқоректілердің арасында эндемикалық ценолесттер тұқымдасы және опоссумдардың дерлік эндемикалық тұқымдасы бар. Оның кейбір түрлері Солтүстік Америкаға енеді. Көптеген маймылдар кеңтаңаулылар эндемикалық топшасына жатады. Мүкітістілердің үш тұқымдаспен ұсынылған: жалқауаңдар, кіреукейлер, құмырсқа жегіштер. Көпшілігі – кеміргіштер, соның ішінде Coendou prehensilis, теңіз шошқасы, агути, туко-туко, сазқұндыз, шиншиллал. Жәндік қоректілер аз, тек солтүстік аймақтарда қуыстістілер (Вест-Индия), Бларин жертесерлері мен жертесерлер кездеседі. Тұяқтылардан: салпыеріндер (облыстың солтүстігінде), жіңішкеаяқтылар (солтүстігінде), өркешсіз түйелер (ламалар), ұсақ бұғылар (мазамалар). Жыртқыш – ягуар, ұсақ мысықтар (ягуарунди, оцелот), жалды қасқыр, бұта иті, жанат, көзілдірік аю. Құстардың эндемиктеріне қыртөссіз нанду, сондай-ақ тинаму немесе дулығалы тауықтар (крукс), шұбар қаздар (паламедалар), американдық лашындар (кондорлар), ескі дүние мүйізтұмсық құстарының тұмсығын еске түсіретін үлкен тұмсықты шоттұмсықтар (Ramphastidae) мүйізтұмсық құстар, танагралар (Thraupidae), тау құстары (Rupicola), гоациндер (Opisthocomus hoazin), күн құтандары (Eurypyga helias) жатады [12, б. 97].

Вампирлер (ірі жарқанаттар) – жарғанаттар отрядының сүтқоректілер тұқымдасы. Қазіргі заманғы вампирлердің денесінің ұзындығы шамамен 13 см, ауқымы бойынша – 70 см-ге дейін. Олар тропиктік Америка мен Үлкен Антиль аралдарының қалың ормандарында тұрады. Негізінен шырынды жемістермен және жәндіктермен қоректенеді.

Оцелот – мысықтар тұқымдасына жататын сүтқоректілер. Дене ұзындығы – 100 см-ге дейін, ұшқан кезде – шамамен 30 см. Ол Американың ормандарында (АҚШ-тың оңтүстік бөлігінен Патагонияға дейін) мекен етеді. Тері саудасы нысаны болып саналады. Бұл түр олардың санының азаюына байланысты бақылауда тұр.

Айдарлы құмай (кондор) – американдық құмайлар отрядының жыртқыш құсы. Дене ұзындығы – 100 см-ден астам, ұшқан кезде – шамамен 280 см. Кондор – жер бетіндегі ең үлкен ұшатын құс. Анд тауларының альпі белдеуінде тұрады. Ол қатаң қорғауға алынған[13, б. 19, 91, 57].

Неотропиктік облыс колибрилердің әртүрлілігінің орталығы болып табылады. Кесірткелерден игуандар, жыландардан боа мен кораллус тұқымдасынан боа, сондай-ақ үлкен анаконда эндемик болып табылады. Улы жыландардың ішінен жарарака мен бушмейстер жиі кездеседі. Ысылдағыш улы жыландар да бар. Тасбақалардан бұйір мойын тасбақалары алуантүрлі, қолтырауындардан – аллигаторлар. Каймандар эндемикалық болып табылады. Қосмекенділерден бақылдауық бақалары, көптеген құрбақалар, тілсіз бақалар – пипалар кең тараған. Нағыз бақалар аз, олар солтүстікте кездеседі. Тұщы су балықтарынан тынысалатындар цератодтар мен бөрібалықтар (пиранья) эндемик болып табылады [12, б. 97].

Анаконда (Eunectes murinus) – жалғанаяқтылар тұқымдасына жататын ірі құрлық жыландарының бір түрі (ұзындығы 11 м-ге дейін). Ол Оңтүстік Американың тропиктік белдеуінде кең таралған, онда ол өзендердің, көлдердің және батпақтардың жағасында тіршілік етеді. Жақсы жүзеді және суға түседі. Кәсіп объектісі ретінде қолданылады (тері, ет, май).

Боа (Boa constrictor) — жалғанаяқтылар тұқымдасына жататын жылан. Ұзындығы – 4 м дейін. Американың тропиктік ормандарында тұрады. Тері әдемі үлгісі үшін бағаланады.

Каймандар (Caiman) – аллигаторлар тұқымдасына жататын бауырымен жорғалаушылардың жалпы атауы. Дене ұзындығы 5 м-ге дейін жетеді, Орталық және Оңтүстік Американың су айдындарын мекендейтін бес түрі белгілі [13, б. 7,17,52].

Палеогея патшалығы екі облысты қамтиды – Эфиопия және Үнді-Малайя. Ол Ескі дүниенің тропиктік және ішінара субтропиктерін алып жатыр: Сахараның шығысындағы Африка материгі, Арабияның төтенше оңтүстігі, Мадагаскар аралы, азия материгінің оңтүстік және оңтүстік-шығысы – Үндістан мен Үндікытай түбегі, Зонд аралдары, Жаңа Гвинея аралы және Полинезия архипелагтары. Оның солтүстік-батыс шекарасы Сахараның оңтүстігімен, оңтүстік-шығысында Тынық мұхитының тропикалық аймағының архипелагтары арқылы өтеді. Бұл шекаралар өтпелі аумақтар болып табылады және аралас фаунамен ерекшеленеді [2, б. 139].

Эфиопия облысы солтүстікті (шекара Сахараның оңтүстік шеті арқылы өтеді), сондай-ақ Мадагаскар аралын қоспағанда, Америка материгінің көп бөлігін алып жатыр. Ол 4 облыс тармақтарына бөлінеді: Мадагаскар, Кап, Конго, Судан. Жануарлар әлемінде сүтқоректілердің 37 тұқымдасы бар, олардың 10-ы кең тараған: Сусарлар (Martes), Жертесерлер (Soricidae), мысықтар (Felidae), Тиіндер (Sciurus), шошқалар (Sus domesticus) [12, б. 97].

Мұнда майбасарлар мен түтіктістілердің эндемикалық отрядтары өмір сүреді, оның жалғыз түрі термиттер мен құмырсқалармен қоректенетін африка түтіктісі (Orycteropus afer) болып табылады. Майбасарларға үлкендігі қояндай болатын орман да, тау жануарлары да жатады [2, б. 141].

Майбасарлар (дамандар) – денесінің ұзындығы 30–60 см, құйрығы 1–3 см болатын сүтқоректілердің отряды. Олардың 9 түрі бар. Дамандардың кейбір түрлері ағаштардағы ормандарда, басқалары таулы және жартасты елдерде тұрады. Бұл – ағаш бұтақтары мен тік жартастарға көтерілуге мүмкіндік беретін табанында ерекше сорғыш шыныаяқтары бар өсімдік қоректі жануарлар [13, 34 б.].

Мұнда сіз сондай-ақ кәмшат жертесерлер (Potamogale velox), көртышқандар (Chrysochloridae), бегемоттар (Hippopotamus), Керік (Giraffa camelopardalis), ине құйрықты тиіндер (Zenkerella insignis), дауаяқтар (Pedetes capensis) және тағы басқалары басқалардың эндемикалық тұқымдастарын таба аласыз.

Облыс үшін тұяқты жануарлардың көптігі тән. Күйіс қайыратын жануарларға бөкендердің 40-қа жуық тұқымдастары жатады - ұсақ дукерлерден ірілеріне дейін: каналар, куду антилопалары және жылқымен мөлшері бірдей гнулар. Бұқалар африкалық бизонмен ұсынылған. Бұғылар мен керіктер – африкалық күйіс қайыратын жануарлардың тағы екі типтік тұқымдастары. Бұғы – тұяқты жануарлардың ең кішісі (көлемі қоянның өлшемі). Олардың аталықтарының мүйіздері жоқ, бірақ үстіңгі тістері дамыған. Бұғылар жаңбырлы ормандарда тұрады. Керіктер – екі тұқымдасқа жататын тек екі түрі бар эндемикалық отбасы: окапи (Okapia johnstoni) және керік (Giraffa camelopardalis). Күйіс қайырмайтын жануарлардан бегемот (гиппопотам) мен шошқа Африкада мекен етеді. Африкада нағыз шошқалар (Sus туысы) жоқ. Эфиопия аймағындағы тақтұяқтылардың ішінде мүйізтұмсықтардың екі түрі, сонымен қатар зебралар өмір сүреді. Еттұмсықтылар тұқымдастарынан тек африкалық піл ғана кездеседі.

Эфиопия аймағының жыртқыштары да әртүрлі. Гиеналар барлық жерде кездеседі және мәйіттерді жеу арқылы санитарлық рөл атқарады. Мұнда гиеналардан басқа олардың туысы жалды қасқыр (Proteles cristatus) тұрады. Африкада қасқырлар жоқ. Олардың орнын осы аймаққа тән гиена иттерінің үйірлері басты. Түлкілер барлық жерде кездеседі, мысықтар аз және олардың таралуы, әдетте, Африкадан асып түседі. Бұл – саваннада немесе тіпті шөлейтте тіршілік ететін арыстан (Panthera leo) (көптеген аймақтарда жойылған), леопард (Panthera pardus), қабылан (Acinonyx jubatus), сервал немесе бұта мысығы (Leptailurus serval) және мысықтардың ұсақ түрлері. Африкалық жабайы мысық (Felis lybica) үй тұқымдарының тектерінің бірі болды.

Бұл аймақта кеміргіштердің арасында жайралар және келесі эндемикалық тұқымдастар өкілдері бар: Zenkerella insignis, дауаяқтар (Pedetes capensis), Thryonomys, тау тышқандары (Apodemus mystacinus), тарақсаусақты егеуқұйрықтар (Ctenodactylidae), құмқазарлар (Fukomys damarensis), соңғылары жерасты өмір салтын ұстанады. Жәндіктер отряды үш эндемикалық тұқымдастан тұрады. Жүннің металл жылтырлығы үшін өз атауын алған алтын көртышқан тұқымдасы (Chrysochloridae) ерекше назар аударуға лайық. Ол негізінен Оңтүстік Африкада Угандаға дейін таралған. Жертесерлер (Potamogale velox) мен секіргіштер (Macroscelididae) де эндемик болып табылады.

Эфиопия аймағының жартылай маймылдары лори (Lorisidae) тұқымдасына жатады. Олар Үнді-Малайяаймағында да кездеседі. Бір қызығы, африкалық жартылай маймылдар Мадагаскар лемурларынан өте алыс және үнділерге жақын. Мұнда барлығы екі эндемикалық тұқым бар – потто (Perodicticus potto) және галаго (Galago), олар аздаған түрлерді қамтиды.

Бұл аймақта маймылдардың түрлерінің саны өте көп және әртүрлі. Олар ескі дүние маймылдары (Cercopithecidae) және адамтектес маймылдар (Pongidae) тұқымдасына жатады. Соңғылары горилла мен шимпанзе тұқымдастарымен ұсынылған, олардың әрқайсысында кіші түрлері бар бір түрі кездеседі. Ескі дүние маймылдарынан Африкада мартышкалар (Cercopithecus) (100-ге жуық түрі), павиандар (Раріо), мандрилдер (Mandrillus sphinx) және колобустар (Colobus) мекендейді.

Жалпы, Эфиопия облысының сүтқоректілер фаунасы – эндемикалық тұқымдастар, Үнді-Малайя облысына ортақ тұқымдастары және азды-көпті таралған тұқымдастар. Дегенмен, нағыз көртышқандар, аю, жанат (енот), құндыз, бұғы, түйе тұқымдастары жоқ екенін айта кеткен жөн. Нар (жалғыз өркешті түйе) – Солтүстік Африкадағы үй жануары. Тарихтан бұрынғы дәуірде табиғатта табылған болуы мүмкін [2, б. 141–142].

Сүтқоректілерден айырмашылығы, бұл аймақтың құстары өте әртүрлі және көп. Құстардан 15 эндемикалық тұқымдастары кездеседі: африкалық түйеқұстар (Struthio camelus), мысыр тауықтары сырдаңтауық (Numida meleagris), шілдер (Mesitornithidae), наханбастылар (Balaenicipitidae) (монотиптік тұқымдас), Scopus umbretta (монотиптік тұқымдастар), Sagittarius serpentarius (монотиптік тұқымдастар), ағаш бәбісектері (Phoeniculidae), тышқан құстар (Coliidae) және т. б.

Үнді-Малайя облысына ортақ құстар – мүйізтұмсықтар (Bucerotidae), питталар (Pitta), павлиндер (Pavo LINNAEUS), аққабақтар (Zosteropidae), шірнеші құс (Nectarinia) және дронголар (Dicrurus). Бұлдырықтар (Pterocles), франколиндер (Francolinus), дуадақтар (Otis tarda), құмайлар (Gyps) лашындар тән. Құр тұқымдасы (Tetraonidae), үңгіректер (Troglodytіdae), кәдімгі сушылқара (Cinclus), шөже тұқымдасының (Regulidae) өкілдері мүлде жоқ, сондай-ақ шақылдақтар (Ochotonidae) кәдімгі қараторғайлар (Sturnus vulgaris) мен Орман көктекелері (Sitta europaea) жоқ. Бауырымен жорғалаушылардың ішінде варандар (Varanus), агамалар (Agama), сцинктер (Scincidae) көп. Хамелеондар эндемик болып табылады. Жыландар алуан түрлі, боалардан – питондар туысы, қолтырауындардан – кәдімгі қолтырауын (пантропиктік туыс), ал Osteolaemus tetraspis – эндемик. Қосмекенділерден құйрықтылар, бақалардан ағашқа өрмелейтін бақасы болмайды. Бақалар мен нағыз бақалар (Bufonidae) кеңінен ұсынылған. Тұщы су балықтарынан – тұщы су қостыныстылар балығы протоптерус (Protopterus).

Шығыстық (Үнді-Малайя) облысы Азияның материктік оңтүстік және оңтүстік-шығыс бөліктерін және Малай архипелагын алып жатыр. Солтүстік шекара Гималайға дейін жетеді. Голарктикалық фауна таулар арқылы оңтүстікке, ал Үнді-Малайя фаунасы жазықтар арқылы солтүстікке енетін Гималайдан шығысқа қарай шекара салу қиын. Шығыстық облыс 4 облыс тармақтарына бөлінеді: Үнді, Малайя, Полинезия, Гавайи.

Пілдер (Elephantidae), мүйізтұмсықтар (Rhinocerotidae), адамтектес маймылдар (Anthropomorphidae), жартылай маймылдар (Strepsirrhini), бұғылар (Tragulidae) және жайралар (Hystrix) сияқты топтар Эфиопия аймағымен байланысты. Әдеттегі туыстар саны аз. Сүтқоректілер жүнді қанаттардың (Dermoptera) эндемикалық отрядымен ұсынылған, оның ішінде 2 түрі; приматтар отрядында 3 эндемикалық тұқымдастар бар – тупайилардың (Scandentia) 16 түрі, ұзынөкшелілердің (Tarsius) 3 түрі және гиббондардың (Hylobates) 9 түрі. Құстардың ішінен 2 тұқымдас дерлік эндемикалық болып табылады: айдарлы сұр қарлығаштар (Hemiprocne) мен үлкенауыздылар (Eurystomus). Көптеген питталар (Pitta), кәдімгі тентекқұс (Caprimulgus europaeus) түнгі құмыралар, бақаауыздылар (Podargidae) бар. Бауырымен жорғалаушылардың көп бөлігі геккондар немесе жармасқылар (Gekkonidae), Келес кесірткесі немесе Варандар (Varanus), ешкіемерлер немесе агамалар (Agama), Сцинктер (Scincidae), соқыр жыландар (Турһlоріdае), айдаһар жыландар (Boinae), тасбақалар (Testudines), үлкен басты тасбақалар (Platysternon megacephalum), қолтырауындар (Crocodilia), оның ішінде гариал эндемик болып табылады [12, б. 102].

Арктогея патшалығы. Арктогей немесе Голарктикалық патшалық – жер шарының солтүстік тропиктік емес бөлігін, яғни Еуропаны, Солтүстік Африканы, Азияның көп бөлігін және Солтүстік Американы қамтитын үлкен аумақ болып табылады. Бұған полярлық бассейннің барлық аралдары, Азор, Мадейра, Кабо-Верде, сондай-ақ Жапония, олардың ең оңтүстік бөлігін қоспағанда, кіреді. Арктогея фаунасы – тарихи жас және салыстырмалы түрде кедей [2, б. 149].

Арктогея патшалығында бір облыс бар – жер шарының солтүстік тропиктік емес бөлігін алып жатқан голарктика. Қалталы сүтқоректілер жоқ, плацентаның әртүрлі отрядтары басым. Дегенмен, олардың арасында фауналық кешендердің тарихи жастығымен түсіндірілетін бірде-бір эндемиялық тәртіп жоқ. Құстар отрядтарының арасындағы эндемизм байқалады: маймаққаздар немесе гагаралар (Gavia) және мұнтазтектестер (Alcidae) [12, б. 102].

Сүтқоректілердің жеті эндемикалық тұқымдасы бар. Бұл: су тышқандары (Desmana moschata), құндыздар (Castor), қосаяқтар (Dipodidae), жалмандар (Selevinia betpakdalaensis), шақылдақтар (Ochotonidae), аплодонтиялар (Aplodontia rufa), ашамүйізді киіктер немесе айырмүйіздер (Antilocapra americana).

Бұл облыста сонымен қатар Үнді-Малайзия және Неотропиктік аймақтарға тарайтын субэндемиялық тұқымдастар бар: көртышқандар, гофертектестер.

Солтүстікте бауырымен жорғалаушылар өте аз, бірақ оңтүстікте олардың саны мен әртүрлілігі артады. Олардың ішінде бір эндемикалық улытісті тұқымдасы бар, ал эндемикалық туыстардың саны – айтарлықтай көп. Қосмекенділер эндемикалық тұқымдастар, улытістілермен, жасырынжелбезектілермен, алып саламандралармен , амбистомалармен, саламандралармен, амфиумдармен, протейлермен және сирендермен ұсынылған. Олардың барлығы құйрықтылар болып келеді.

Тұщы су балықтары әртүрлі тропиктік балықтардан төмен болса да, бекірелердің, ескекаяқтылардың, сауытты шортандардың, лай балықтарының, албырттардың, сиг балықтарының, қарауыздардың, шукучандардың, шиет балықтардың, далиялардың, шортандардың, үңгір балықтарының, перкопсидтердің, алабұғалардың, байкал майбалықтыларының тұқымдастары эндемикалық тұқымдастарды қамтиды.

Арктогея омыртқасыздары – тропиктердегідей алуан түрлі және түрлі-түсті емес. Мұнда жоғары дәрежелі эндемиктер аз. Жәндіктерден гриллоблаттидтер отряды, Солтүстік Америкадан, Жапониядан және Ресей теңіз жағалауынан шыққан реликті топ, энтомологтарға ғана белгілі жәндіктер, өрмекшілер және т. б. Эндемикалық немесе дерлік эндемикалық түрлерді Аполлон көбелегі, жер қоңыздарын атушылар деп атауға болады.

Жалпы, Arctogea фаунасы тропиктік топтардың болмауымен сипатталады, егер олар ұсынылған болса, онда қарапайым тектердің бір түрі ғана [2, б. 149–150].

Голарктикалық облыс – ірі фауналық аймақтардың бірі. Ол бүкіл Еуропаны, Солтүстік Американы, Азияны (шығыс аймақтың аумақтарынан басқа) және Солтүстік Американы түгелдей дерлік алып жатыр.

Аймақтың фаунасы – тарихи жас және салыстырмалы түрде кедей. Бұл аймақта көртышқандар, құндыздар, қосаяқтар тұқымдастары кең таралған. Тек американдық голарктикада Оңтүстік Америкаға енетін кеміргіштердің 3 тұқымдасы – Aplodontiidae, Geomyoidea, Heteromyidae, сонымен қатар тұяқтылардың монотиптік тұқымдасы – ашамүйізділер кездеседі. Құстардың 1 эндемикалық отряды және 2 эндемикалық тұқымдасы – құр тұқымдасы (Tetraonidae) мен мұнтазқұстар тұқымдасы (Alcidae) бар. Құйрықты қосмекенділерге бұрыштістілер (Hynobiidae), амбистомалар (Ambystomatіdae), қақпамұрын (Sirenes), протеялар (Proteidae), амфиумалар (Amphiumidae), алып саламандралар (Cryptobranchidae) сияқты бірқатар эндемикалық тұқымдастар тән.

Тұщы су балықтарының 20-ға жуық эндемикалық тұқымдасы кездеседі. Голарктикалық аймақтың фаунасы төрттік кезеңіне жатады. Оған мұздық айтарлықтай әсер етті. Еуразия мен Солтүстік Америкаға тән сүтқоректілерден 15 тұқымдас бөлінеді: жертесерлер, көртышқандар, аюлар, сусарлар, иттер, мысықтар, тиіндер, құндыздар, тышқандар, қосаяқтар, шақылдақтар, қояндар, шошқалар, бұғылар, қуысмүйізділер. Алты тұқымдас тек Еуразия немесе Солтүстік Америкаға ғана тән. Бұл аймақтың бірлігін айтатын ортақ көзқарастар бар. Голарктикалық аймақ Арктика, Канада, Сонора, Еуро-Сібір, Жерорта теңізі, Орталық Азия, Шығыс Азия қосалқы аймақтарына бөлінеді [12, б. 103].

Шақылдақтар (Ochotonidae) – қоян тәрізділер отрядының сүтқоректілер тұқымдасы. Дене ұзындығы шамамен 25 см құрайды. Азияда, Шығыс Солтүстік Америкада және Оңтүстік-Шығыс Еуропада 12 түрі тіршілік етеді. Олар тау беткейлері мен таулардың ашық ландшафттарын жақсы көреді. Кейбір шақылдақтар оба қоздырғыштарының тасымалдаушысы болып табылады [13, б. 116].

7.3 Жерді биотикалық аудандастыру

Флора мен фауна туралы білімдердің жинақталуымен жерді флора-фауналық немесе биотикалық аудандастыру мүмкіндігі П. П. Второв пен Н. Н. Дроздов (1978) ұсынған [12, б. 92].

Облыстарға бөлінген патшалықтар биофилотикалық аудандастыру схемасындағы ең ірі таксондар болып табылады. Барлығы 9 биофилотикалық патшалық бөлінді. Жер шарының экваторлық және тропиктік аймақтарында орналасқан патшалықтардың биофилоттары күрделі және бай құрылымға және ұзақ қалыптасу тарихына ие. Осыған байланысты жеке патшалықтарды қарастыру мұнда ең үлкенінен ең кішісіне дейін жүзеге асырылады және әдетте биофилоттардың құрамы жағынан аз әртүрлі. Ежелгі дәуірден басқа, үстемдік ететін тарихи байланыстар, яғни биофилоттар арасындағы «туыстық байланыс» да ескерілді. Осылайша биофилотикалық патшалықтардың өзіндік «генеологиялық қатары» құрылды (4-сурет) [9, 218 б.].

4-сурет – Жерді биотикалық аудандастырудың классификациясы