З. М. Сергазинова, А. Б. Калиева, М. О. Қабдолла

 1. Каропа Г. Н. Биогеография с основами экологии : курс лекций для студентов вузов специальности «География». – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины», 2010. – 274 с.
 2. Сафонов А. И. Биогеография : учебник. – Донецк : ДонНУ, 2017. – 446 с.
 3. Гаврильчик З. С. Основы биогеографии» : курс лекций. – Витебск : Изд-во УО «ВГУ им П. М. Машерова», 2008 – 91 с.
 4. Радченко, Т. А., Михайлов Ю. Е., Валдайских В. В. Биогеография : курс лекций : учебное пособие. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. – 164 с.
 5. Шепелев М. А. Биогеография. – Костанай : КГУ имени А. Байтурсынова, 2008. – 102 с.
 6. Абдурахманов Г. М., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г., Огуреева Г. Н. Биогеография. Серия: Высшее образование. – М. : Академия, 2003. – 480 с.
 7. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Криволуцкий Д. А., Мяло Е. Г. Биогеография с основами экологии : учебни. – М. : Академкнига, 2003. – 408 с.
 8. Наумов Г. В. Краткая история биогеографии. – М. : Наука, 1969. – 201 с.
 9. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография : учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издво ВЛАДОСПРЕСС, 2001. – 304 с.
 10. Петров К. М. Биогеография: концептуальные основы : учебное пособие. – СПб. : СПбГУ, 2018. – 112 с.
 11. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира : учеб. для студ. географ, спец, ун-тов. – М. : Высш. шк., 1985. – 272 с.
 12. Григорьевская А. Я. Биогеография : учебное пособие для практических занятий. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. – 200 с.
 13. Каропа Г. Н., Михалкина Е. Н. Словарь терминов и понятий по курсу «Биогеография с основами экологии». – Гомель : УО «ГГУ имени Ф. Скорины», 2008. – 151 с.

Қорытынды

«Экологиялық биогеография» оқу құралы мемлекеттік стандарт талаптарына сай әзірленген. Оқу құралы, ең алдымен, «Экологиялық биогеография» курсы бойынша оқу материалы ретінде, сонымен қатар жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушылары және ғылыми институттардың қызметкерлері үшін ғылыми қызығушылық ретінде пайдаланылуы мүмкін. Оқу құралында экологиялық биогеографияның негізгі ұғымдары, жер бетіндегі тірі ағзалардың таралуы мен аудандастыруының географиялық заңдылықтары, қауымдастықтардың функционалдық және құрылымдық белгілерінің берілген. Жердің фауналық және флоралық аймақтарының классификациясы және олардың сипаттамасы, сонымен қатар биологиялық әртүрлілікті сақтау стратегиялары келтірілген.

«Экологиялық биогеография» курсы білім берудің барлық нысанындағы студенттерге болашақ эколог, лаборант ретінде нағыз маман болу үшін қажетті білім мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.

Бұл курсты оқу нәтижесінде әрбір студент өз мамандығы бойынша қызметтік міндеттерін орындауда, ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүзеге асыруда теориялық білімін пайдалана білу дағдысына ие болады.