Содержание


1 Қазіргі кездегі биология білімнің өзектілігі. Биология ғылымдар жүйесіндегі жалпы биологияның орны 2 Тіршіліктің жүйелі көпдеңгейлі ұйымдастырудың тұжырымдамасы 3 Тіршіліктің материалдық мәнінің концепциясы 4 Заманауи хронобиологиялық мәселелері 5 Биологиялық ұйымның және өмір мәнінің ұстанымын түсіну үшін биологиялық сағат рөлінің маңызы 6 Уақыт векторы жайлы 7 Биоырғақтылық бейімделу мәселелері 8 Десинхронизация феномені 9 Адамның шығу тегі және адам нәсілдерінің пайда болуы 10 Адам: ағза және тұлға 11 Мінез–құлықтың биоәлеуметтік негіздері 12 Биологиялық жас 13 Ауруға қарсы күрес, өмір ұзақтығы 14 Қажеттіліктің және адамның табиғи құқықтарының биологиялық негіздемелері 15 Биоэтиканың негізі 16 Қазіргі кездегі генетиканың модельдік объектілері 17 Даму генінің реттелуі 18 Генетикалық картирлеу және салыстырмалы геномика 19 Биоорганикалық химияның, жасушалық және молекулярлық биофизиканың, биохимияның, жасушалық және молекулярлық жетістіктері 20 Қазіргі микробиологияның энергетикалық, экологиялық, медициналық және ауылшаруашылығындағы мәселелерін шешудегі маңызы 21 Микроағзалардың өнімділігін жақсарту үшін жаңа бағыттары және жаңа биотехнологиялық өнімдерді құрастыру
Тест