Павлодар, 2021

МАЗМҰНЫ


1. Гидробиологияның бүгінгі экологиядағы орны, оның өзге орайлас ғылымдармен байланысы 2. Гидросфера тірі организмдердің тіршілік ортасы ретінде 3. Әлемдік мұхит және ондағы тіршілік иелеріне әсер ететін абиотикалық факторлар 3.1 Әлемдік мұхитқа тән тіршілік иелерінің жалпылама сипаты 4. Көлдер және лимнобионттар тіршілігіне әсер ететін абиотикалық факторлар 4.1 Көлдердегі тіршілік жағдайлары 4.2 Көлдердің тіршілік иелерінің жалпылама сипаты 4.3 Көлдерді зерттеуді экожүйелік тұрғыдан қамтамасыз ету 5. Континенттік су алаптары және олардың тіршілік иелері 5.1 Өзендер және олардағы тіршілік иелеріне әсер ететін абиотикалық факторлар 5.2 Эстуариялардың тіршілік иелері 6. Су қоймаларының антропогендік эвтрофтануы және термофикациясы 6.1 Антропогендік эвтрофтанудың пайда болуы және себептері 6.2 Сулардың ластану жіктемесі