Мазмұны


Кіріспе Қазіргі білім берудің педагогикалық тұжырымдамалары Қазіргі білім берудің педагогикалық тұжырымдамалары Педагогика ғылым ретінде (педагогикалық ғылымның объектіcі мен пәні; міндеттері; білім алу - қоғамдық құбылыс және педагогикалық үдеріс ретінде) Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты мен мазмұны. Дайындық бағыты бойынша кәсіби пәндерді оқытудың инновациялық әдістері Дайындық бағыты бойынша кәсіби пәндерді оқытудың қазіргі заманғы технологиялары. Электрондық оқытудың мәні мен маңызы. Дайындық бағыты бойынша кәсіби пәндерді оқытудың құралдары, формалары мен әдістері Дайындық бағыты бойынша кәсіби пәндерді оқытудың техникалық құралдары Кәсіптік пәндерді оқытушының оқу-әдістемелік кешенін жасаудың әдістемелік ұстанымдары Дайындық бағыты бойынша кәсіби пәндерді оқып үйренудегі кәсіби бағытты ұйымдастыру Дайындық бағыты бойынша кәсіби пәндерді оқытуда бақылау-бағалау қызметі Әлемдік тәжірибеде педагогикалық кадрларды даярлаудағы қазіргі тенденциялар. Қазақстан Республикасында педагогикалық мамандар даярлаудың қазіргі күйі және оған кері әсер етуші факторлар. Педагогикалық шеберлікті қалыптастыру негіздері мен педагогикалық деонтология ҚОСЫМША А ҚОСЫМША Ә ҚОСЫМША Б ҚОСЫМША В ҚОСЫМША Г ҚОСЫМША Ғ ҚОСЫМША Д ҚОСЫМША Е ҚОСЫМША Ж